11. 4. 2024
Zveřejnění nových archivních pomůcek k fondům VHA

V souvislosti se zpracováváním archivních souborů uložených ve Vojenském historickém archivu došlo v nedávné době k dokončení několika archivních pomůcek, které se nyní předkládají k využití badatelské veřejnosti.

V sekci Rakouské fondy do roku 1918 přibyl inventář Divizní soud Praha zpracovaný správcem fondu Mgr. Pavlem Heřmánkem, ThD. Fond o celkovém rozsahu 31 kartonů obsahuje spisy k celkem 370 různým trestním kauzám.

Foto 1 – Obžaloba v jedné ze složitějších kauz fondu DG Praha.

Divizní soud v Praze působil od dubna roku 1914 do října roku 1918.  Do jeho kompetencí spadalo souzení těžších deliktů nebo deliktů spáchaných osobami s vyšší vojenskou hodností. Soud se zabýval činy v široké škále závažnosti, jako jsou krádeže drobných věcí a peněžních obnosů, až po závažné trestné činy jako podezření ze špionáže nebo vražda. Nejčastěji se tato instituce zabývala souzením podvodů, lživých obvinění, porušením subordinace ve vojsku, odmítáním rozkazů, odmítáním práce, vzdálením se od jednotky, dezercí a opilstvím. V některých případech docházelo k souzení často i závažnějších trestních činů urážky majestátu, protistátní činnosti a rušení veřejného pořádku. Soud řešil mimo jiné také záměrné sebepoškozování, které v roce 1918 nabývalo na četnosti.

Foto 2 – Rozsudek jedné ze složitějších kauz fondu DG Praha.

V sekci 1. československý odboj přibyl inventář k osobnímu fondu Josef Švec vypracovaný vedoucím Oddělení starších fondů a sbírek Mgr. Martinem Flosmanem, PhD. Materiál o celkovém rozsahu dva kartony vznikl z činnosti plukovníka ruských legií Josefa Švece (1883–1918). Po převozu do vlasti se pozůstalost stala součástí sbírek Památníku odboje. Zde byly v souladu s tehdy v archivní práci převládajícím pertinenčním principem postupně k materiálům přidávány další písemnosti, které sice Švec přímo nevytvořil, ale obsahově souvisely s jeho osobou, činností a smrtí.

Foto 3 – Plk. Josef Jiří Švec

Nový inventář materiál dělí na devět sérií. První sérii tvoří životopisný materiál (osobní doklady, školní doklady, deníky), druhou korespondence. Třetí série se vztahuje ke Švecovu tělovýchovnému působení. Čtvrtá série vznikla v době Švecova působní v legiích a podstatnou část tvoří operační korespondence z bojů v září a říjnu 1918. Pátá série sdružuje písemnosti přímo související se smrtí plk. Švece. Šestou sérii tvoří osm dokumentů vztahujících se k exhumaci jeho těla a převozu do vlasti. Série číslo sedm obsahuje ilustrační materiál, osmou sérii tvoří účetní materiál a devátou informace k archivnímu souboru.

Foto 4 – Exhumované ostatky Švece a Vašátky po provedeném antropologickém průzkumu připravené k uložení v Památníku osvobození.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky