Vojenský historický archiv je akreditovaným specializovaným archivem, který pečuje o uložené archiválie vojenského charakteru od roku 1723, jež tvoří Národní archivní dědictví. Dohlíží na výkon spisové služby v rezortu Ministerstva obrany a na činnost Správního archivu Ministerstva obrany a Správního archivu Armády České republiky. V čele Vojenského historického archivu stojí ředitel, který je přímo podřízen řediteli Vojenského ústředního archivu.

Ředitel Vojenského historického archivu

PhDr. Július Baláž, CSc.
e-mail: podatelna-vua@army.cz
telefon: +420 973 213 350
fax: +420 973 213 308

Ředitel Vojenského historického archivu zejména:

 • odpovídá za zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru,
 • odpovídá za digitalizaci archivních fondů,
 • odpovídá za odborný archivní dohled nad výkonem spisové služby v rezortu Ministerstva obrany,
 • odpovídá za odborný archivní dohled nad výkonem skartačního řízení u Správního archivu Ministerstva obrany a Správního archivu Armády České republiky,
 • podílí se na zpracování odborných stanovisek k právním a vnitřním předpisům v oblasti spisové služby a archivnictví,
 • odpovídá za přípravu odborných a metodických pokynů, metodických pomůcek, směrnic a badatelských řádů v oblasti své působnosti,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací a rešerší v oblasti své působnosti,
 • rozhoduje o zpřístupnění archiválií pro badatele a žadatele o nahlížení,
 • zabezpečuje poskytnutí vyhledaných archiválií nebo požadovaných informací v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústních konzultací,
 • účastní se jednání mezinárodních orgánů a organizací řešících koncepční a výzkumně vývojové programy v oblasti archivnictví.


Vojenský historický archiv tvoří 3 samostatné součásti:

 • Oddělení starších fondů a sbírek (fondy a sbírky do roku 1945)
 • Oddělení novodobých fondů a sbírek (fondy a sbírky po roce 1945)
 • Oddělení digitálního archivu a digitalizace archiválií

Oddělení starších fondů a sbírek VHA (fondy a sbírky do roku 1945)

Oddělení starších fondů a sbírek VHA v sobě zahrnuje v minulosti 3 samostatné součásti Vojenského historického archivu. Jedná se o bývalý úsek tzv. rakouských fondů a sbírek (do roku 1918), úsek I.čs. odboje a první čs. republiky (1914-1939) a úsek fondů a sbírek z období II. světové války (1939-1945).

Toto oddělení:

 • zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru z let 1723 – 1945,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší,
 • podílí se na zpracování odborných stanovisek k právním a vnitřním předpisům v oblasti spisové služby a archivnictví a na přípravě odborných a metodických pokynů a pomůcek, směrnic a badatelských řádů,
 • zpřístupňuje archiválie badatelům a žadatelům o nahlížení,
 • zabezpečuje poskytnutí vyhledaných archiválií nebo požadovaných informací v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústních konzultací,
 • provádí vědecký výzkum zaměřený na oblast archivní metodiky a dějin vojenské správy v oblasti své působnosti,
 • zpracovává databáze ze svých fondů,
 • popularizuje činnost Vojenského ústředního archivu veřejnosti.

Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D. (Vedoucí oddělení)
Tel.: +420 973 213 360


Badatelna a fotoarchiv VHA

Fotografické sbírky mají rozsah cca 83 700 pozitivních – náhledových snímků, 64 500 negativů, 365 fotoalb a cca 57 b.m. dosud nezpracovaných fotografií.

Mgr. Martin LUNDÁK (Vedoucí badatelny)

Telefon:

Mgr. Jan CHLEBOUN

+420 973 213 381

+420 973 213 382

Telefon:

+420 973 213 380

E-mail (IMO):

podatelna-vua@army.cz

Telefonické spojení na správce fotoarchivu:

Telefon:

+420 973 213 388

Úřední hodiny badatelny:

Pondělí:   11,45 – 15,15
Úterý:       8,00 – 15,15
Středa:      8,00 – 17,30
Čtvrtek:    8,00 – 15,15
Pátek:       Zavřeno


Oddělení novodobých fondů a sbírek (fondy a sbírky po roce 1945)

Oddělení působilo v rámci Vojenského historického archivu v letech 2003 až 2010 jako samostatná skupina. Navazuje na již v minulosti samostatné oddělení VHA.

Nyní oddělení novodobých fondů a sbírek:

 • zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru vzniklé po roce 1945,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší,
 • podílí se na zpracování odborných stanovisek k právním a vnitřním předpisům v oblasti spisové služby a archivnictví a na přípravě odborných a metodických pokynů a pomůcek, směrnic a badatelských řádů,
 • zpřístupňuje dokumenty badatelům a žadatelům o nahlížení,
 • zabezpečuje poskytnutí vyhledaných archiválií nebo požadovaných informací v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústních konzultací,
 • provádí vědecký výzkum zaměřený na oblast archivní metodiky a dějin vojenské správy v oblasti své působnosti,
 • zpracovává databáze ze svých fondů,
 • provádí odborný archivní dohled nad výkonem skartačního řízení u původců v součinnosti se Správním archivem Ministerstva obrany a Správním archivem Armády České republiky,
 • provádí odborný archivní dohled nad výkonem skartačního řízení u Správního archivu Ministerstva obrany a Správního archivu Armády České republiky.

RSDr. Vladimír ŠLOSAR (Vedoucí oddělení)
Tel.: +420 973 213 370


Oddělení digitálního archivu a digitalizace archiválií

Oddělení digitálního archivu a digitalizace archiválií:

 • zabezpečuje odbornou péči o archiválie v digitální podobě,
 • zabezpečuje digitalizaci archiválií v analogové podobě a jejich zpřístupnění,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací a rešerší,
 • podílí se na zpracování odborných stanovisek k právním a vnitřním předpisům v oblasti spisové služby a archivnictví a na přípravě odborných a metodických pokynů a pomůcek, směrnic a badatelských řádů v oblasti své působnosti,
 • zpřístupňuje archiválie badatelům a žadatelům o nahlížení,
 • zabezpečuje poskytnutí vyhledaných archiválií nebo požadovaných informací v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústních konzultací,
 • provádí vědecký výzkum zaměřený na oblast archivní metodiky a dějin vojenské správy v oblasti své působnosti,
 • provádí odborný archivní dohled nad výkonem spisové služby v rezortu Ministerstva obrany,
 • popularizuje činnost Vojenského ústředního archivu veřejnosti,
 • spravuje webové stránky Vojenského ústředního archivu.

Ing. Miroslav BUDÍN (Vedoucí oddělení)
Tel.: +420 973 213 385


Pracoviště digitalizace fondů VHA

Pracoviště je novou součástí VHA od 1.10. 2008. Vytvoření této složky vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jedná se o splnění materiálních podmínek pro akreditaci archivu (viz. §61, odst. 5, písm. a). S tím korespondují i ustanovení §25, odst. 1, písm. a, § 30, odst. 1, § 34, odst. 3, které vyžadují pořizování tzv. studijních nebo bezpečnostních kopií archiválií. Současně § 92, odst. 2 zákona ukládá VHA pořídit do 31.12. 2014 bezpečnostní kopie všech vojenských matrik a předat je do Národního archivu v Praze. Od 1. 1. 2021 se pracoviště stalo součástí Oddělení digitálního archivu a digitalizace archiválií.

Vladislav KUSKO (Odpovědná osoba)
Tel.: +420 973 213 383


Přehled archivních fondů a sbírek VHA:

I. Rakouské fondy a sbírky:

a. fondy všeobecného vojska (nejvyšší vojenské správní úřady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vojenské útvary a seskupení – velitelství vojskových těles, velitelství místní, městská, staniční, pevnostní atd., vojenské doplňovací úřady, zdravotní a justiční služba, vojenské školství atd.),
b. fondy rakouské zeměbrany (ústřední orgány a vyšší velitelství, např. Ministerstvo zemské obrany ve Vídni, zeměbranecká velitelství v Praze a Litoměřicích apod., zeměbranecká velitelství vojskových těles, zeměbranecká místní velitelství, doplňovací služba a justiční služba),
c. fondy rakouské domobrany (domobranecká velitelství vojskových těles, domobranecká doplňovací služba),
d. sbírky a osobní fondy.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 500 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 900 b.m. archiválií.
Představuje to cca 26 000 kartonů, 7 744 pomocných knih a 4 064 plánů a tisků.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek:

Telefon:

973 213 361

973 213 339

II. Fondy a sbírky z let 1914 – 1939:

a. fondy ústředních orgánů čs. zahraničního odboje z let 1914 – 1920 (Čs. národní rada v Paříži a její odbočky, Ministerstvo vojenství – oddělení v Rusku aj.),
b. fondy vyšších velitelství a štábů, místních velitelství, vojskových těles atd. čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii,
c. fondy krajanských spolků v Americe, Rusku, Francii aj.,
d. fondy dočasných vojenských orgánů v době operace na Slovensku a na Těšínsku 1918-1919 a v době obsazování českého pohraničí,
e. ústřední orgány Čs. armády (MNO, Hlavní štáb, Generální inspektor čs. vojska, Francouzská voj. mise, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Kancelář čs. legií),
f. Čs. armáda v letech 1918 – 1939 (orgány vojenské zahraniční služby, orgány vojenské inspekce, vyšší velitelství, místní velitelství, velitelství vojskových těles – útvarů, výkonné orgány služeb, vojenské školy a kurzy, vojenské ústavy, kárné výbory, strážní, pomocné, pracovní a etapní útvary, správy vojenských podniků, dobrovolné organizace, fondy a nadace),
g. fondy velitelství útvarů za branné pohotovosti státu v r. 1938,
h. osobní fondy a pozůstalosti, sbírky.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 1660 archivních fondů a sbírek v rozsahu 5 300 b.m. archiválií.
Představuje to 37 110 kartonů a 13 909 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek:

Telefon:

973 213 355

973 213 362

III. Fondy a sbírky z let 1939 – 1945:

a. fondy ústředních orgánů čs. vojenské správy v zahraničí (Čs. vojenská správa – Národní výbor ve Francii, MNO v Londýně, Vojenská kancelář prezidenta republiky v Londýně aj.),
b. fondy čs. vojenských misí v zahraničí, čs. vojenských a leteckých přidělenců a styčných důstojníků,
c. fondy vzniklé z činnosti čs. vojenských zahraničních jednotek,
d. fondy vzniklé z činnosti Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava,
e. tzv. německé fondy – tedy části registratur vzniklých z činnosti orgánů a jednotek německé armády, německé vojenské i okupační správy na českém území,
f. archivní sbírky s tématikou protifašistického odboje, osobní fondy a pozůstalosti.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 350 archivních fondů a sbírek v rozsahu 2 100 b.m. archiválií. Představuje to cca 14 700 kartonů a 8 700 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek:

Telefon:

973 213 350

973 213 361

IV. Fondy a sbírky z období po roce 1945:

a. fondy ústředních orgánů vojenské správy a státu – zejména MNO (1945 – 1977), Nejvyšší rada obrany státu, Vojenská rada při předsednictvu vlády, Vojenská komise obrany, Meziministerský sbor obrany státu, Vojenský komitét, Užší poradní sbor a Vojenská rada MNO aj.,
b. fondy čs. vojenských misí, zastupitelských úřadů, vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí,
c. fondy zrušených vojenských velitelství, útvarů, škol, ústavů, úřadů, správ, nemocnic a zařízení po roce 1945,
d. fondy vojenských justičních orgánů, věznic a kárných výborů,
e. fondy vojenských sdružení a spolků, osobní fondy a pozůstalosti,
f. sbírky vojenských kronik, funkčních knih, služebních knih, předpisů, sbírka věstníků, rozkazů a nařízení, vojenských smluv apod.,
g. sdružené fondy pracovních technických praporů a technických praporů, štábů pro soustřeďování válečného materiálu, styčných důstojníků MNO při osídlovacích úřadech, vojenských zajateckých táborů, přednášek a učebních programů vojenských škol atd.

Celkem tento úsek VHA, jehož fondy a sbírky byly v srpnu 2002 zasaženy povodněmi, spravuje cca 1000
archivních fondů a sbírek v rozsahu cca 10 000 b.m. archiválií. Představuje to cca 70 000 kartonů a
přibližně 10 000 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek:

Telefon:

973 213 370

973 213 377

973 213 373

973 213 374