Elektronická adresa: podatelna-vua@army.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Vojenskému ústřednímu archivu (dále archivu).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Vojenský ústřední archiv, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně


ID datové schránky Vojenského ústředního archivu:

hjyaavk


Úřední hodiny badatelny:

Pondělí:   11,45 – 15,15
Úterý:       8,00 – 15,15
Středa:      8,00 – 17,30
Čtvrtek:    8,00 – 15,15
Pátek:       Zavřeno

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy.

Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xis, jpg, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archivu (moderní operační systémy MS Windows).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Další možnosti elektronické komunikace:

Kontakty na jednotlivá pracoviště Vojenského ústředního archivu a jeho konkrétní zaměstnance lze získat z telefonního seznamu, který se nalézá na elektronické adrese: www.vuapraha.cz/


Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením aktuálního znění zákona o archivnictví a spisové službě (k 27. 4. 2022), zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3, žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

Námitku proti nahlížení do archiválie/dokumentu lze vznést do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li dotčená osoba námitky v uvedené lhůtě, má se za to, že s nahlížením do archiválií/dokumentů souhlasí (na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu).

Žadatel o nahlížení:

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:

Do archiválií/dokumentů obsahujících citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.  V žádosti uvede tyto údaje:

Žadatel o nahlížení

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:


AKTUÁLNÍ ŽÁDOSTI:

Dne 7. srpna 2023 požádal Jaroslav Vyleťal o předložení osobních spisů týkajících se této osoby:

Kudrfalcová Marie 1929

Zveřejněno na úřední desce VÚA 8. srpna 2023.

Dne 16. srpna 2023 požádal Milan Kopecký o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Marie Šimončíková 1926

Helena Boblachová 1925

Věra Citterbachová 1926

Zveřejněno na úřední desce VÚA 21. srpna 2023.

Dne 17. srpna 2023 požádal Jaroslav Vyleťal o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Bohuslav Šubrt 1928

Marie Šikolová 1935

Zveřejněno na úřední desce VÚA 21. srpna 2023.

Dne 12. září 2023 požádal Karel Pojsl o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Gizela Krausová                 1937

Viktorie Murková            1934

Zveřejněno na úřední desce VÚA 12. září 2023.

Dne 19. září 2023 požádal Martin Petrůj o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Miroslav Sívek          1939

Stanislav Sívek          1940

Zveřejněno na úřední desce VÚA 19. září 2023.

Dne 25. září 2023 požádal Vlastislav Janík o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Bauer Zdeněk 1924

Bauer Zdeněk 1926

Bernfeld Jan 1924

Kafka Jiří 1924

Zveřejněno na úřední desce VÚA 25. září 2023