Elektronická adresa: podatelna-vua@army.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Vojenskému ústřednímu archivu (dále archivu).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Vojenský ústřední archiv, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně


ID datové schránky Vojenského ústředního archivu:

hjyaavk


Úřední hodiny badatelny:

Pondělí:   11,45 – 15,15
Úterý:       8,00 – 15,15
Středa:      8,00 – 17,30
Čtvrtek:    8,00 – 15,15
Pátek:       Zavřeno

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy.

Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xis, jpg, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archivu (moderní operační systémy MS Windows).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Další možnosti elektronické komunikace:

Kontakty na jednotlivá pracoviště Vojenského ústředního archivu a jeho konkrétní zaměstnance lze získat z telefonního seznamu, který se nalézá na elektronické adrese: www.vuapraha.cz/


Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením aktuálního znění zákona o archivnictví a spisové službě (k 27. 4. 2022), zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3, žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

Námitku proti nahlížení do archiválie/dokumentu lze vznést do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li dotčená osoba námitky v uvedené lhůtě, má se za to, že s nahlížením do archiválií/dokumentů souhlasí (na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu).

Žadatel o nahlížení:

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:

Do archiválií/dokumentů obsahujících citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.  V žádosti uvede tyto údaje:

Žadatel o nahlížení

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:


AKTUÁLNÍ ŽÁDOSTI:

Dne 27. března 2024 požádal Milan Kopecký o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Marie Popovičová 1925

Zveřejněno na úřední desce VÚA 2. dubna 2024.

Dne 8. 4. 2024 požádal Marek Jandák o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Auerbach Ruben              1924

Adler Ota                            1925

Balogh Zikmund               1925

Adlerová Eva                     1926

Balog František                 1926

Kokyová Mária                  1927

Balážová Helena              1927

Arnsteinová Edita            1927

Balogh Bartolomej          1927

Balogová Alžběta             1927

Balogová Alžběta             1927

Balogová Ella                     1927

Koky Rudolf                       1928

Ackermanová Alžběta   1928

Arnsteinová Věra            1928

Balogová Etela                  1928

Kokyová Cecílie                1929

Ferková Agnesa                1928

Ferková Elena                   1929

Ferková Katarina              1929

Badó Gejza                        1929

Bachrach Petr                   1929

Balog Andrej                     1929

Balog Gejza                        1929

Balog Štefan                      1929

Balogová Irena                 1929

Ferko Ondrej                     1930

Balog Ernest                      1930

Balog Ľudevít                    1930

Balogová Helena              1930

Balogová Irena                 1930

Balogová Irena                 1930

Balogová Jolana               1931

Kokyová Anna                   1931

Ferko Emil                           1931

Balogová Alžběta             1931

Balogová Anna                 1931

Kokyová Margita              1932

Ferko Gejza                       1932

Balážová Margita             1932

Ascher Robert                   1932

Aviva Bar-On                     1932

Badová Aurelia                 1932

Balogová Alžběta             1932

Koky Koloman                   1933

Koky Koloman                   1933

Ferko Štefan                      1933

Bado Štefania                   1933

Balog Jozef                         1933

Balog Koloman                 1933

Balogová Anna                 1933

Balogová Sabina               1933

Balogová Žofia                  1933

Ferko Andrej                     1934

Balog Michal                      1934

Balogová Helena              1934

Kokyová Barbora             1935

Ackermann Pavel            1935

Balog Jan                             1935

Balog Josef                         1935

Ferková Alžběta               1936

Ferková Lujza                    1936

Balog Alexander              1936

Balog Dezider                    1936

Balogová Rozálie              1936

Kokyová Anna                   1937

Kokyová Anna                   1937

Ferková Margita               1937

Balažová Helena               1937

Balog Koloman                 1937

Balogh Vojtech                 1937

Balogová Ema                   1937

Balogová Margita            1937

Balogová Maria                1937

Koky Adolf                          1938

Koky Rudolf                        1938

Kokyová Elena                   1938

Kokyová Pavlina               1938

Baláž Matěj                        1938

Baloghová Helena           1938

Balogová Helena              1938

Kokyová Irena                   1939

Kokyová Irena                   1939

Kokyová Margita              1939

Ferková Helena                1939

Ferková Irena                    1939

Ferková Marie                   1939

Balog Andrej                      1939

Balog Gabriel                     1939

Balogová Aurelia              1939

Balogová Mária                1939

Balogová Paulina             1939

Koky Gejza                         1940

Koky Vojtěch                     1940

Balog Dezider                    1940

Balog Emil                           1940

Balogová Anna                  1940

Balogová Margita            1940

Balogová Margita            1940

Balogová Mária                1940

Kokyová Anna                   1941

Kokyová Justina                1941

Ferková Irena                    1941

Balog Ladislav                   1941

Balog Milan                        1941

Balogová Margita            1941

Koky Koloman                   1942

Ferková Marta                  1942

Baláž Julius                         1942

Balog Ladislav                   1942

Balogová Elena                 1942

Balogová Helena              1942

Balogová Margita            1942

Balogová Mária                1942

Kokyová Helena               1943

Ferko Martin                     1943

Ferková Božena                1943

Ferková Ružena                1943

Balážová Edita                   1943

Balogová Margita            1943

Balogová Veronika          1943

Kokyová Margita              1944

Ferková Ibolya                  1944

Ferková Ida                        1944

Ferková Ján                        1944

Ferková Mária                   1944

Ferková Ružena                1944

Baláž Jozef                         1944

Balog Julius                        1944

Balog Julius                        1944

Balog Karel                         1944

Baloghová Božena           1944

Baloghová Lenka              1944

Balogová Anna                  1944

Balogová Růžena             1944

Koky Julius                          1945

Ferková Irma                     1945

Zveřejněno na úřední desce VÚA 18. dubna 2024.