Elektronická adresa: podatelna-vua@army.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Vojenskému ústřednímu archivu (dále archivu).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Vojenský ústřední archiv, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně


ID datové schránky Vojenského ústředního archivu:

hjyaavk


Úřední hodiny badatelny:

Pondělí:   11,45 – 15,15
Úterý:       8,00 – 15,15
Středa:      8,00 – 17,30
Čtvrtek:    8,00 – 15,15
Pátek:       Zavřeno

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy.

Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xis, jpg, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archivu (moderní operační systémy MS Windows).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Další možnosti elektronické komunikace:

Kontakty na jednotlivá pracoviště Vojenského ústředního archivu a jeho konkrétní zaměstnance lze získat z telefonního seznamu, který se nalézá na elektronické adrese: www.vuapraha.cz/


Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením aktuálního znění zákona o archivnictví a spisové službě (k 27. 4. 2022), zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3, žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

Námitku proti nahlížení do archiválie/dokumentu lze vznést do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li dotčená osoba námitky v uvedené lhůtě, má se za to, že s nahlížením do archiválií/dokumentů souhlasí (na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu).

Žadatel o nahlížení:

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:

Do archiválií/dokumentů obsahujících citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.  V žádosti uvede tyto údaje:

Žadatel o nahlížení

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:


AKTUÁLNÍ ŽÁDOSTI:

Dne 19. května 2022 požádala Markéta Hajská o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Rafael Jonáš 1932

Rafaelová (roz. Molnárová) Elena 1941

Kudriková Marie 1939

Rafael Ján 1934

Rafaelová Amália 1941

Banda Michal 1932

Ráfael Gustav 1936

Banda Michal 1941

Zveřejněno na úřední desce VÚA 1. června 2022

Dne 9. června 2022 požádal Karel Pojsl o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Petržilka Josef 1926

Hlaváček Antonín 1926

Zveřejněno na úřední desce VÚA 14. června 2022

Dne 14. června 2022 požádal Karel Pojsl o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Zelinka Augustin 1926

Kloc Jozef 1936

Růžička Augustin 1925

Kloc František 1923

Herák Jaroslav 1923

Zveřejněno na úřední desce VÚA 15. června 2022

Dne 19. července 2022 požádala Alena Velíšková o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Krištofová Jindřiška 1927

Zveřejněno na úřední desce VÚA 20. července 2022

Dne 2. srpna 2022 požádal Vlastislav Janík o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Hanzálek Josef, 1924

Lamač František, 1926

Zveřejněno na úřední desce VÚA 3. srpna 2022