Ředitel Správního archivu AČR

Ing. Mojmír SKLENOVSKÝ

tel. 973 402 200

e-mail: sklenovm@army.cz

Oddělení vojskové dokumentace

Vedoucí oddělení Mgr. František Macek, tel. 973 402 201

Oddělení vojenské evidence osob

Vedoucí oddělení Ing. Zdeněk Menoušek, tel. 973 402 202

Oddělení přejímky dokumentů

Vedoucí oddělení Ing. Libor Válek, tel. 973 402 206

Ukládají se zde: 

 • spisová dokumentace součástí AČR
 • justiční dokumentace bývalých vojenských soudů (od roku 1964) a prokuratur (od roku 1969)
 • osobní spisy a mzdové listy bývalých občanských zaměstnanců vojenské správy
 • knížky služného, záznamy o služebních příjmech a důchodové spisy důstojníků a praporčíků v záloze, vojenských vdov a sirotků
 • finanční doklady a doklady účetní evidence materiálu
 • zdravotní doklady a ústavní dokumentace zdravotnických zařízení AČR
 • písemnosti vojenských škol a kurzů
 • veškeré písemnosti vojenské evidence osob předané do archivu po 1.1.1993

STUDIUM VE SPRÁVNÍM ARCHIVU AČR

Žádosti o využití utajovaných dokumentů a archiválií uložených ve VÚA pro  studijní a výzkumné účely se předkládají bezpečnostnímu řediteli MO.  Využívání neutajovaných dokumentů povolují původci nebo ředitelé příslušných archivů VÚA.  

Písemná žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele, případně název a adresu organizace
 • určení okruhu materiálů požadovaných ke studiu a důvod pro jaké účely budou studovány (publikační činnost, služební činnost apod.)
 • pro studium utajovaných materiálů stupeň bezpečnostní prověrky podle zákona č. 412/2005 Sb.

Informace uložené ve správních archivech je možno pro služební potřebu využívat na základě služebního pověření, které vydal původce, jeho nadřízený nebo jeho nástupnický útvar.  

Ve služebním pověření musí být uvedeno:

 • příjmení, jméno a datum narození
 • číslo osobního (občanského) průkazu
 • stupeň bezpečnostní prověrky
 • druh a rozsah potřebného informačního materiálu
 • účel nahlížení

Služební pověření musí být opatřeno otiskem kulatého razítka a podpisem velitele povolujícího útvaru.  

SA AČR se podílí zejména na vyhledávání, ověřování a potvrzování úředních dokumentů pro státní orgány i pro občany. Vedle potvrzování státního občanství, vojenské služby, účasti v odboji, věznění apod. zabezpečuje v odůvodněných případech (ne v případech soukromého studia, zkoumání rodopisu a pod.) pro občany ČR výpisy, nebo kopie z vojenských osobních spisů uložených ve Vojenském archivu SR v Trnavě a Vojenském historickém archivu v Bratislavě.

Písemná žádost musí mít tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a datum narození žadatele
 • zdůvodnění žádosti
 • notářsky ověřenou totožnost z důvodu ochrany osobních údajů
 • adresu, na kterou má VÚA zaslat výpis nebo kopie stránek