31. 3. 2022
Sbírka 37 - Anthropoid

Dne 27. května 1942 provedli rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenfuhrera a generála policie Reinharda Heydricha.

Od tohoto jednoho z nejvýznamnějších skutků 2. čs. odboje v letech 1939 až 1945 uběhlo již osmdesát let. Samotná myšlenka na provedení atentátu vznikla v prvních říjnových dnech roku 1941 v kruhu důstojníků kolem plk. gšt. Františka Moravce, přednosty II. (zpravodajského) odboru čs. MNO v Londýně. I v následující edici zveřejněné dokumenty potvrzují, že to měla být odveta za teror spojený s nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Rozhodující roli při tom hrála smrt desítek vysokých důstojníků bývalé čs. armády, včetně několika generálů, čelných představitelů Obrany národa.

Zde zpřístupněná dokumentace je součástí spisu vedeného k parašutistické skupině Anthropoid. Spis je součástí Sbírky 37. Sbírka je takto označena proto, že Vojenskému historickému archivu byla vrácena z bývalého Studijního ústavu MV v roce 1992, ve skutečnosti se však jedná o písemnosti zpravodajského odboru čs. MNO v Londýně z let 1940-1945.

K vysazení skupiny Anthropoid došlo společně se skupinami Silver A a Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941. Průběh samotného výsadku je zdokumentován ve zprávě škpt. gšt. J. Šustra (viz edice). O dalších osudech jeho příslušníků jsou v archivních materiálech skupiny Anthropoid už jen kusé informace související spíše s provedením atentátu a jeho vyšetřováním německými bezpečnostními orgány.

Již koncem 60. let se do Vojenského historického archivu vrátila ze Studijního ústavu Ministerstva vnitra Sbírka 20. Ta obsahuje také dokumenty tzv. čs. západního odboje, tedy s obdobným obsahem jako Sbírka 37. Jde však především o spisy vzniklé z činnosti čs. Ministerstva národní obrany v Londýně, tzv. Štábu pro vybudování čs. branné moci – Hlavního velitelství v Londýně a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Z další dokumentace, jež má nenahraditelné místo při objasňování okolností výběru parašutistů, jejich výcviku a vysazení, je nutné upozornit na deníky pplk. Karla Palečka, který byl odpovědný za přípravu a vysílání parašutistů do vlasti. Ty se dostaly do Vojenského historického archivu v roce 2011. Nelze také zapomenout na zajímavé fotografie uložené ve fotoarchivu Vojenského historického archivu ani na sbírky plakátů z období 1939–1945 se vztahem k vojenskému zahraničnímu i domácímu odboji nebo samotné nacistické perzekuci.

Spis skupiny Anthropoid byl z velké části prezentován již v Ročence VHA 2012. Zde je prezentován v podobě PDF a také jako jednotlivé obrázky v JPG. V minulosti byl využit i v desítkách dalších publikací (namátkou od J. Čvančary a V. Šůstka).

Na závěr přikládáme seznam parašutistů, hrdinů čs. odboje v letech 1939-1945, padlých 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Opálka Adolf 4. 1. 1915 Out Distance

Valčík Josef 2. 11. 1914 Silver A

Hrubý Jan 4. 3. 1915 Bioscop

Bublík Josef 12. 2. 1920 Bioscop

Švarc Jaroslav 11. 5. 1914 Tin

Kubiš Jan 24. 6. 1913 Anthropoid

Gabčík Josef 8. 4. 1912 Anthropoid

37-308-1, Osobní spis Gabčík Josef – mj. přípravný výcvik, osobní prohlášení v případě úmrtí, vypořádání Gabčíkovy osobní pozůstalosti, seznamy členů parašutistických skupin Benjamin, Percentage a Anthropoid (otevřít v PDF)

 37-308-2, Osobní spis Kubiš Jan – mj. přípravný výcvik, vypořádání osobní pozůstalosti, příprava operace Anthropoid, studie k navádění bombardérů na zbrojní závody Škoda-Plzeň, úřední záznam z letu do Československa 28. 12. 1941 (otevřít v PDF)

 37-308-31, Činnost paraskupiny Anthropoid – příprava operace, záznam schůzky z října 1941 v Londýně (otevřít v PDF)

 37-308-32, Činnost paraskupiny Anthropoid – české překlady německých protokolů z vyšetřování atentátu na R. Heydricha v roce 1942, protokoly o ohledání mrtvol R. Heydricha,  J. Gabčíka a J. Kubiše, nahlášení sebevraždy Jana Zelenky-Hajského (otevřít v PDF)

 37-308-33, Činnost paraskupiny Anthropoid – poválečné vyšetřování operace, výpovědi účastníků skupiny Anthropoid a dalších svědků (otevřít v PDF)

 37-308-34, Činnost paraskupiny Anthropoid – oznámení o úmrtí Jan Kubiše rodině a blízkým v Británii, převzetí osobní pozůstalosti rodinou (otevřít v PDF)

 37-308-35, Činnost paraskupiny Anthropoid – návrhy na vyznamenání spolupracovníků skupiny Anthropoid (otevřít v PDF)

 37-308-36, Činnost paraskupiny Anthropoid – průběh slavnostního odhalení pamětní desky Janovi Zelenkovi-Hajskému v Praze-Vršovicích (otevřít v PDF)

 37-308-37, Činnost paraskupiny Anthropoid – dokumentační materiál, mj. fotografie parašutisty Františka Pavelky, úmrtní listy účastníků odboje Břetislava a Františky Lyčkových, články ve slovenských časopisech (otevřít v PDF)

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky