18. 4. 2024
Personální dokumentace na stránkách VHA

Pod novým odkazem na stránkách Vojenského historického archivu Personální dokumentace došlo k doplnění nově vypracovaného manipulačního seznamu Vojenské osobní spisy. Materiál o celkovém rozsahu 2715 kartonů tvoří dosud neuzavřený archivní soubor Sbírka personálních spisů MO.

Ukázka vojenského osobního spisu

Jedná se o osobní spisy důstojníků, které v roce 1950 nahradily do té doby užívané kvalifikační listiny. Kvalifikační listiny byly v tomto roce uzavřeny a nebyly do nich prováděny žádné další zápisy. Důstojníkům v aktivní službě byly založeny nové vojenské osobní spisy. Z uvedeného tak vyplývá, že (až na některé výjimky, jako jsou důchodové záležitosti, rehabilitace apod.) tyto vojenské osobní spisy jsou vedeny pro ty důstojníky, kteří se v roce 1950 a dále nacházeli v činné službě. Důstojníci, kteří svoji službu v armádě ukončili před rokem 1950 zpravidla tento typ spisu nemají.

Ukázka vojenského osobního spisu

Materiál je řazen chronologicky podle ročníků narození a v rámci jednotlivých ročníků pak abecedně podle příjmení. Ve vojenském historickém archivu v Praze jsou uloženy osobní spisy důstojníků do ročníku narození 1914. Spisy důstojníků narozených v roce 1915 a později jsou dosud uloženy ve Správním archivu Armády České republiky v Olomouci, kde je nutné o ně také žádat.

Ukázka vojenského osobního spisu

Při studiu tohoto materiálu bylo dosud zvykem, že badatel zaslal seznam jmen a archiv prověřil, zda se k dotčeným osobám ve fondu příslušný spis nachází nebo nikoli. V souvislosti se zveřejněním pomůcky bude v budoucnu při opakovaném nebo pravidelném studiu ve VHA po badatelích požadováno, aby si existenci příslušného spisu samostatně prověřili a teprve v případě pozitivního výsledku o předložení spisu požádali. Objednávka musí obsahovat značku archivního souboru (VOS, případně SPS-MO), příjmení, jméno a datum narození požadovaných osob a číslo kartonu (ukládací číslo).

Věříme, že zveřejnění těchto archivních pomůcek přispěje k rozšíření služeb VHA směrem k badatelům a k zvýšení komfortu studia.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky