9. 7. 2024
Nový inventář Vojenské nadace

Nově zveřejněný inventář zpřístupnil materiál k více než pěti stovkám vojenských nadací, které představují konkrétní příklady dobročinnosti a péče o lidi postižené válkou v širším sociálním kontextu.

Různé typy nadací (důstojnické, poddůstojnické, pro mužstvo, invalidní, pro vdovy a sirotky, lázeňské, duchovní a vzdělávací) se staraly o sociálně slabé, o vojáky bez prostředků, zajišťovaly péči o sirotky, vdovy, staré a chudé vojáky, invalidy, nemocné, tj. o lidi „potřebné“. Myslely jak na vyšší důstojníky, tak na prosté vojáky, zajišťovaly pro ně lázeňskou péči, dotovaly vzdělání pro mladé lidi nebo děti nemajetných rodičů. Některé nadace měly duchovní význam projevující se v péči o hroby, vojenské kostely či příspěvky na sloužení mší. Nadace jsou tudíž dobrým vhledem do sociálních a vojenských dějin, do systému vojenských invalidoven v monarchii, do dějin šlechty i bohatších měšťanů a jejich vztahu k armádě. Díky nadacím se lze leccos dozvědět i z dějin práva, majetkové držby a financí, nadace také nabízí svědectví o mnoha zajímavých a nepříliš známých osobnostech mezi lety 1722 až 1949. Dějiny nadací se přirozeně prolínaly s „velkými“ politickými dějinami středoevropského prostoru a v podstatě ze zajímavého úhlu pohledu odrážejí to, čím vším Habsburská monarchie, Rakousko-Uhersko a později i československý stát prošel.

Na obrázku je ukázka z nejstaršího zachovaného materiálu ze sbírky vojenských nadací: listina z 30. ledna 1722 od Terezie Kristýny z Lichtenštejna zakládající nadaci spolu s manželem Filipem Erasmem z Lichtenštejna původně pro vznikající invalidovnu v Budapešti, později pro šest invalidů s předností pro invalidy z pěšího pluku č. 36 (sign. Dd 23).

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky