28. 11. 2022
Delimitace žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. rezortu obrany Slovenské republiky

V rámci archivních fondů a sbírek Vojenského ústředního archivu – Vojenského historického archivu Praha se nachází poměrně rozsáhlý soubor archiválií „Sbírka dokumentace Oddělení vydávání osvědčení MO ČR“ (evidenční číslo NAD 3685) vzniklý z činnosti organizačních složek rezortu obrany při realizaci správní agendy plynoucí ze zákonných norem vztahujících se k protinacistickému odboji občanů Československa během 2. světové války.

Hlavní součástí zmíněného archivního souboru jsou žádosti o vydání osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození (cca 150 tisíc žádostí). Zákon byl schválen Ústavodárným Národním shromážděním republiky Československé dne 19. 12. 1946 a publikován ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 1946, takže první žádosti byly podávány až v roce 1947. Druhou nejvýznamnější část zmíněného archivního souboru představují žádosti o přiznání charakteru čs. partyzána podle § 5 zákona č. 34/1946 Sb., kterým se vymezoval pojem „československého partyzána“ (cca 30 tisíc žádostí). Minoritní součástí archivního souboru jsou dále žádosti související s realizací zákonů č. 134/1997 Sb. (týkal se příslušníků bývalého vládního vojska) a č. 357/2005 Sb. (vztahoval se zejména na účastníky povstání v českých zemích v květnu 1945). Kromě toho archivní soubor zahrnuje souhrnnou dokumentaci partizánských jednotek (PJ), sbírku domácího odboje (SDO) a sbírku prověrkových materiálů (SPM); společně s evidencí čs. příslušníků Rudé armády v letech 1917–1920, kartotékou udělených válečných vyznamenání z let 1940 až 1949, příslušnými matrikami a podkladovými materiály k udělení vyznamenání.

Výše uvedená dokumentace vznikla zejména v souvislosti s realizací zmíněných zákonů na pracovištích rezortu obrany v Praze do jejichž správní agendy v minulosti náležela (Kancelář čs. legií, IX. odbor MNO, I. odbor MNO, Všeobecná správa MNO, Administrativně hospodářská správa MNO, Vojenský historický ústav, Komise pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., Kádrová správa FMNO, Odbor personální FMO atd.).

Součástí nejrozsáhlejšího podsouboru shora uvedené „sbírky“, tj. žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., není naprostá většina dokumentace vztahující se k národnímu boji za osvobození na území současné Slovenské republiky, protože byla po zániku federálního státu na základě vzájemné dohody ministerstev obrany obou nástupnických republik předána z věcně příslušného pracoviště v Praze obdobnému pracovišti v Bratislavě

Delimitace žádostí o vydání osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. proběhla v roce 1994. Na základě dílčích seznamů předložených příslušným oddělením MO ČR vydala Archivní správa MV ČR souhlas s jejich delimitací k obdobnému pracovišti působícímu v rámci rezortu obrany Slovenské republiky. Převoz dokumentace zabezpečovala slovenská strana dodávkovým automobilem, celkem se realizovaly čtyři přepravy (poslední v listopadu 1994).

V souhrnu proběhla delimitace téměř 50 tisíc žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Při výběru dokumentace k předání byla jako kritérium použita kombinace místa narození jednotlivých osob na území Slovenské republiky s teritoriem, na kterém se jednotlivé osoby zúčastnily národního boje za osvobození. Využita byla jednak počítačová evidence žádostí zpracovaná v polovině 70. let, která byla doplněna údaji z analogové kartotéky následně podaných žádostí. Z hlediska kategorií účastníků odboje, které vymezoval § 1 odst. 1 čl. 1 uvedeného zákona se jednalo především o příslušníky 1. čs. armády na Slovensku, členy partyzánských jednotek působících na Slovensku a účastníky domácího odboje na Slovensku. Dále byli zastoupeni občané narození na Slovensku a sloužící v čs. zahraniční armádě na Východě, případně ve spojenecké Rudé armádě, společně s politickými vězni.

Z delimitovaných žádostí o vydání osvědčení největší podíl připadl na žádosti podané v letech 1947 až 1949 (cca 20 tisíc žádostí), kdy byla účastníkům národního boje za osvobození poskytována řada výhod a přednostních práv podle §§ 3 a 4 zákona č. 255/1946 Sb. Po zrušení uvedených benefitů počet podávaných žádostí výrazně klesl. K opětovnému nárůstu žádostí došlo až ve 2. polovině 60. let v souvislosti s přijetím právních norem zvýhodňujících důchodové zabezpečení účastníků národního boje za osvobození (zákon č. 101/1964 Sb. a zákon č. 161/1968 Sb.). Z období let 1964 až 1969 pochází dalších cca 13 tisíc delimitovaných žádostí.

V návaznosti na nabytí účinnosti ústavního zákona o československé federaci č. 143/1968 Sb. se na podzim 1969 v rámci Komise pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. působící u federálního ministerstva národní obrany v Praze konstituovalo odloučené pracoviště v Bratislavě. Zmíněné pracoviště bylo zachováno i po zrušení „komise“ a převedení její působnosti na Kádrovou správu FMNO. Na pracovišti v Bratislavě byly řešeny především žádosti týkající se národního boje za osvobození na teritoriu Slovenské republiky, tj. příslušníků 1. čs. armády na Slovensku, členů partyzánských oddílů, účastníků domácího odboje, zahrnujícího i Slovenské národní povstání, a politických vězňů. Bratislavské pracoviště si vedlo svoji samostatnou evidenci žádostí o vydání osvědčení. Z uvedeného důvodu se snížilo množství žádostí vyřizovaných „pražským“ pracovištěm ve vztahu k Slovenské republice. Uvedená skutečnost se následně odrazila i na počtu žádostí delimitovaných v roce 1994, protože z let 1970 až 1992 jich bylo předáno cca 8700. Týkaly se především příslušníků čs. armády v zahraničí zařazených u 1. čs. armádního sboru, osob sloužících ve spojeneckých armádách a politických vězňů.

Databáze žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., delimitovaných v roce 1994 věcně příslušnému pracovišti Ministerstva obrany Slovenské republiky, vznikla v roce 2006 na Oddělení vydávání osvědčení Odboru mimorezortní spolupráce MO ČR formou sepsáním „zápůjčních lístků“ uložených v jednotlivých kartonech. Z uvedeného důvodu obsahuje pouze jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a číslo jednací příslušné žádosti. K určení kategorie účasti na národním boji za osvobození je třeba v jednotlivých případech využít časově náročné vyhledávání v tzv. počítačových sestavách podaných žádostí, které byly vytvořeny v polovině 70. let, případně v analogové kartotéce následně podaných žádostí.

Delimitované spisy jsou dnes uloženy na Oddělení péče o válečné veterány a vojenské důchodce (Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dȏchodcov) ministerstva obrany SR (adresa: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava). Žádosti o studium delimitovaných spisů je proto třeba směřovat na tuto instituci.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky