VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2011

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA


 

Sídlo archivu

Sokolovská 136, 186 00 Praha 8-Karlín

 

Kontakt

Ředitel Vojenského ústředního archivu          tel.: 973 206 120

                                                             fax: 973 206 129

                                                             e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Ředitel Vojenského historického archivu        tel.: 973 206 100

                                                             fax: 973 206 129

                                                             e-mail: podatelna@vuapraha.cz

 

Zřizovatel archivu

Zřizovatelem Vojenského historického archivu (dále VHA) je Ministerstvo obrany ČR. Organizačně je začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA), který je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

 

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.)

VHA je v § 80 odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31. 12. 2011 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I. Personální podmínky v archivu

■     Ředitel VHA PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939–1945

■     Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele promovaný historik Václav SLUKA
(ve funkci do 31. 8. 2011 – odchod do důchodu; od 1. 9. 2011 vedoucí oddělení Mgr. Ivan URMINSKÝ)

odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918–1939

■     Archivář 1. odd. VHA Mgr. Ivan URMINSKÝ
(od 1. 9. 2011 vedoucí 1. oddělení VHA, ZŘ)

odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918–1939

■     Archivář 1. odd. VHA Mgr. Miroslav JELEN

odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády z let 1918–1939

■     Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jana SÁGNEROVÁ

odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace

■     Archivář 1. odd. VHA PhDr. Milan MORAVEC
(ve VHA do 31. 12. 2010; pracovní poměr obnoven od 1. 9. 2011, na tabulce Mgr. MALÉ – mateřská dovolená do února 2013)

odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje

■     Archivář 1. odd. VHA Bc. Aleš HOFFMANN

odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální dokumentace

■     Archivář 1. odd. VHA Mgr. Pavel HEŘMÁNEK
(na tabulce Bc. Evy DVOŘÁKOVÉ – mateřská dovolená do února 2013)

odborný zájem, správce: fondy a sbírky z let 1939–1945 a do roku 1918, vojenská personální dokumentace 

■     Vedoucí 2. oddělení VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR

odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945

■     Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK

odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945

■     Archivář 2. odd. VHA RSDr. Pavel MINAŘÍK, CSc.

odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945

■     Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC

odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945

■     Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

odborný zájem, správce: badatelna VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA (NAD)

■     Archivářka 3. odd. VHA Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

odborný zájem, správce: badatelna VHA, tzv. německé trofejní fondy a sbírky

■     Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ

odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA

■     Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO

odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA

■     Archivářka skupiny digitalizace Petra SCHICKOVÁ

odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA

■     Archivářka skupiny digitalizace Iveta HLADÍKOVÁ

odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA

 

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17.

Skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2011 – 17.

 

(Jedna z mála skupinových fotografií zaměstnanců VÚA-VHA)

K 31. 12. 2010 došlo ve VHA ke zrušení dvou systemizovaných míst. Jednalo se o místo referenta pro spisovou službu na 3. oddělení a dále o místo správce fondů a sbírek vojenské části 2. čs. odboje na 1. oddělení. Na základě toho muselo být 1. oddělení posilněno předisponováním jednoho systemizovaného místa od 3. oddělení VHA. Systemizovaná místa ve VHA, kromě skupiny (referátu) digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly, například badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu, plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše). Činnosti spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou jsou zabezpečovány složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

 

(Nejdelší regál o déle cca 80 m na západní chodbě prvního patra budovy Invalidovny

Je určen pro manipulaci po povodni  rekonstruovaných kartonů tzv. zrušených vojenských útvarů)

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

          

 

       

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

1. Předarchivní péče – skartační dohled ve správních archivech VÚA

 a)     Skartační dohledy se u Vojenského ústředního archivu - Správního archivu Ministerstva obrany (VÚA - SA MO) v roce 2011 nerealizovaly. V případě VÚA - SA AČR Olomouc se v roce 2011 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace (ve dnech 18.–22. 7. 2011 Mgr. M. Dubánek), který navazoval na dohled ze září 2010. Celkem bylo do řízení zařazeno 75 032 složek dokumentů, z nichž bylo jako archiválie vybráno 31 809 složek, tj. 2 528 kartonů. Vybrané archiválie byly po vzetí do evidence vesměs zařazeny do I. kategorie a zůstaly i nadále uloženy ve SA - AČR. Vojenský historický archiv nemá až do přestěhování do nové budovy kam ukládat vybrané archiválie. Do této doby (pravděpodobně do roku 2014) budou vybrané archiválie i nadále umístěny v prostorách správních archivů. Obnovení dohledů na skartační řízení a výběr archiválií ve správních archivech v plném rozsahu nelze za stávající situace odhadnout, ale spíše k tomu dojde až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b)     Pracovníci VHA byli v roce 2011 ze strany VÚA - SA MO požádáni o účast na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO pouze výjimečně, a to jen v případě SSM MO (2.–5. 5. 2011, Dr. V. Šlosar, Mgr. J. Ságnerová).

2. Evidence archiválií a archivních pomůcek

a)     V roce 2011 převzal VHA 10 přírůstků. V rámci skartačního řízení byla převzata justiční dokumentace ze 60. a 70. let 20. století. Mimo skartační řízení převzal archiv čtyři osobní pozůstalosti, z nichž se ve třech případech jednalo o výběr mimo skartační řízení (zákon č. 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákon č. 309/2009 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. V jednom případě šlo o výběr přírůstkem nové osobní pozůstalosti. Konkrétně se jednalo se o jedinečnou část pozůstalosti po gen. V. V. Klecandovi. Dalším přírůstkem byly dokumenty vojenského zpravodajství z let 1935–1945. Do VHA byly předány mimo skartační řízení z Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství. Dále archiv převzal výběrem mimo skartační řízení fotografie a fotoalba do fotoarchivu VHA. Byly přičleněny k již existujícím archivním souborům. Rozsah přírůstků do VHA činil v roce 2011 celkem 309,06 bm archiválií, 2 573 kartonů. K úbytku ve VHA v roce 2011 došlo v jediném případě, kdy bylo do Národního archivu se souhlasem odboru archivní správy a spisové služby předáno 10 kartonů listin a pečetí ze 16.–19. století, které byly uloženy ve váriích tzv. rakouských fondů a sbírek.

b)     Vedení a doplňování evidenčních karet NAD:

V roce 2011 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních fondů VHA. Zpracování údajů vykonávala prom. hist. A. Jirásková.

V lednu 2012 budou předány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.) v elektronické podobě evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31. 12. 2011.

 

3. Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA

a)     Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz). Od jara 2006 dochází k jejich vylepšení, hlavně na základě připomínek, které přicházejí do archivu z řad veřejnosti. Obdobným způsobem byly databáze vylepšovány i v roce 2011. Připomínek obdržel archiv několik desítek. Ty, které se týkaly databáze padlých za 2. sv. války, a nově i databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války, byly předávány tvůrcům databází. Připomínky k databázi čs. legionářů za 1. sv. války po jejich ověření do ní následně zrealizoval správce webových stránek.

b)     Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války se začala ve VHA zpracovávat v lednu 2005 a v jejím doplňování a vylepšování se pokračovalo i v roce 2011. V lednu 2011 byla zveřejněna první verze databáze (jsou v ní vynechané některé osobní údaje) na internetových stránkách VÚA, a to v podobě k 22. 12. 2010. K 31. 12. 2010 byly v databázi údaje k 83 400 osobám. V průběhu roku 2011 se z databáze odstranilo několik stovek duplicitních záznamů, ale současně byla o stovky nových doplněna. Rozšířena byla i o záznamy z databáze padlých za 2. sv. války. K 31. 12. 2011 obsahovala databáze 84 460 záznamů. V průběhu ledna 2012 bude na internetových stránkách VÚA zveřejněna nová podoba databáze i s údaji o padlých, raněných a nezvěstných. Z toho důvodu dojde ke stažení databáze padlých za 2. sv. války z webových stránek.

c)      Databáze německých válečných zajatců v Československu po 2. sv. válce se začala vytvářet od konce roku 2008 z rekonstruované kartotéky německých zajatců z fondu Vojenské zajatecké tábory. K 31. 12. 2010 obsahovala databáze asi 71 200 záznamů. Od září 2011 se začala tato databáze opět doplňovat a k 31. 12. 2011 obsahovala 84 400 záznamů.

 

(Plynování skladů VÚA-VHA v říjnu 2011)

 

4. Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

a)     Na 2. oddělení VHA nebylo ani v roce 2011 zpřístupňování nových fondů realizováno. Hlavní důraz byl nadále kladen na rekonstrukci zaplavených fondů tzv. zrušených útvarů, nově i tzv. společenských organizací a CO. Bylo zrekonstruováno 5475 kartonů tzv. velitelské dokumentace zrušených útvarů, dále 698 kartonů společenských organizací u zrušených útvarů a 273 kartonů CO. V roce 2011 se pokračovalo také v rekonstrukci a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945 a v rekonstrukci zaplavených pomocných knih MNO 1945–1950 a justičních orgánů. K rekonstrukci bylo na restaurátorskou dílnu postupně předáno 90 předpisů a 915 pomocných knih. Po rekonstrukci bylo převzato zpátky na oddělení 91 předpisů a 1 071 pomocných knih MNO a 321 knih justičních orgánů. Pro potřeby badatelů bylo na 2. oddělení VHA, i v roce 2011 hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 119 960 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b)     Na 1. oddělení VHA se v roce 2011 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. Nepokračovalo se ani v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci I. odboru MNO, 1918–1939 (o. z. Sluka) a III. odboru MNO, 1918–1939 (o. z. Urminský). Hlavním a v podstatě vedle pracovních podmínek v budově Invalidovny jediným důvodem této skutečnosti byl i v roce 2011 enormní rozsah agendy (tzv. úřední a badatelské – viz dále). Místo inventarizace se ve větším rozsahu rozjelo pořádání kmenových listů vojáků narozených v letech 1875, 1876 a 1878. Celkem byla personální dokumentace uspořádaná ve zhruba 420 kartonech.

 

 

 

     Archiv pokračoval ve zpracování a zpřístupnění různých databází na internetových stránkách VÚA. Podařilo se dokončit digitalizaci souboru vojenských matrik. Pokud to nepadne z důvodů finančních, měly by být matriky zveřejněny na webových stránkách VÚA v roce 2013. Zároveň s tím by se měly na webu VÚA objevit i všechny inventáře Vojenského historického archivu, jejichž digitalizace je v plném proudu od podzimu 2011. Jejich zveřejnění na webových stránkách VÚA by ulehčilo studium i těm, kteří mají zájem o archiválie nejenom z důvodů sepisování rodinné historie.

 

5. Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu byla v roce 2011 z provozních důvodů opět pro veřejnost uzavřena v měsících lednu a červenci. Toto opatření v měsíci lednu se znova ukázalo v podmínkách, které pracovníkům VHA budova Invalidovny poskytuje, jako oprávněné. I přes dvouměsíční výpadek došlo k nárůstu jak počtu badatelů, tak badatelských návštěv, a to i ze zahraničí. O studium archivních pramenů k vojenským dějinám je nadále obrovský zájem. Svědčí o tom rovněž počet vyřízených žádanek na předložení archiválií do badatelny. I přes snížení počtu pracovníků VHA je vidět, že archiv preferuje svoje činnosti směrem k badatelské veřejnosti, hlavně z vědeckých ústavů, vysokých škol, ale i veřejnosti se zájmem o vojenskou historii. Podobně jako v roce 2010 poskytovala badatelna svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (od 1. 7. 2009 v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.). V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k mírnému snížení počtu úřední agendy. Ani v roce 2011 se již (až na několik odvolání) nevyřizovala rozsáhlá agenda typu potvrzování služby u PTP občanům Slovenské republiky, ani ta, která vyplývala ze zákona č. 357/2005 Sb. a souvisela s potvrzováním účasti v povstání v květnu 1945. Zato výrazně přibylo žádostí o informace o padlých v 1. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala také agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vojáků a po úspěšné výstavě k čs. legii v Rusku i z osobní evidence čs. legionářů. Koncem roku 2011 se začaly objevovat první žádosti související s 3. odbojem (vyřizuje je složka MO ČR, odbor pro válečné veterány).

 

V roce 2011 vyřídili pracovníci VHA 3 560 žádanek pro badatele a 3 189 dopisů, z toho 643 rešerší pro instituce a úřady, 2 293 bylo soukromých podání. Podání, která buď byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu na badatelnu, bylo 253. (Blíže viz tabulky č. 1, 2, 3.)

 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Rok

1. odd.

SNFS/2. odd.

3. odd.+Ř VHA

Celkem

2005

1841

783

191

2815

2006

1650 (230 brig.)

520

175

2345

2007

1838 (180 brig.)

521

153

2512

2008

2028 (123 brig.)

630

207+62 Ř VHA

2856

2009

1816

688

197+59 Ř VHA

2760

2010

2155

964

272+49 Ř VHA

3440

2011

2227

1060

231+42 Ř VHA

3560

Tabulka č. 2 – úřední agenda

 

Rok

1. odd.

SNFS/2. odd.

3. odd.+Ř VHA

Celkem

2005

1190 (78 brig.)

1495 (429 brig.)

508+113 Ř VHA

3306 (507 brig.)

2006

1622 (322 brig.)

972 (209 brig.)

516+88 Ř VHA

3198 (531 brig.)

2007

1117

470

391+116 Ř VHA

2094

2008

1429

488 (19 brig.)

557+224 Ř VHA

2698 (19 brig.)

2009

1709

429 (15 brig.)

360+130 Ř VHA

2628 (15 brig.)

2010

2297

535 (15 brig.)

353+149 Ř VHA

3334 (15 brig.)

2011

2340

452 (9 brig.)

270+127 Ř VHA

3189 (9 brig.)

 

 

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

 

Pracovník

Dopisy

Žádanky

Baláž

127

42

Sluka

293

148

Urminský

330

408

Jelen

425

516

Ságnerová

416

304

Heřmánek

302

456

Hoffmann

484

244

Moravec

90

151

Šlosar

111

264

Dubánek

140

285

Minařík

107

285

Kadlec

85

226

Sochor

9 PTP

0

Jirásková

87

93

Pivcová

116

138

Žižková

67

0

Celkem

3 189

3 560

 

6. Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2011

a)      počet přihlášených badatelů: 491 (ČR – 420, zahraničí – 71)

b)      počet badatelských návštěv: 2 726 (ČR – 2 501, zahraničí – 225)

c)       počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 26 948

d)     vyúčtované peníze za kopie: 34 879 Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2011

a)      počet přihlášených badatelů: 78 (ČR – 62, zahraničí – 16)

b)       počet badatelských návštěv: 243 (ČR – 209, zahraničí –34)

c)       počet naskenovaných snímků: 926 ks

Poskytování služeb badatelnou VHA bylo i v roce 2011 na dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2009 ve znění vyhlášky MV ČR č. 192/2009 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií nadále vylepšovalo možnosti jejich studia ve VHA. Také v roce 2011 platilo, že rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně jde pouze na úkor odborné činnosti archivu. V roce 2011 se podařilo zkracovat i lhůty, ve kterých se badatelé objednávali ke studiu. Došlo proto k navýšení počtu badatelů (o 44) i badatelských návštěv (o 40) a vyřízených žádanek na archivní materiál (o 120). Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem očekáváme nadále od spuštění tzv. digitální badatelny v nové archivní budově v roce 2014. V roce 2011 pokračovala také digitalizace fondů VHA. V rámci tohoto procesu bylo digitalizační skupinou VHA digitalizováno 190 352 stran archiválií.

 Služby poskytované ve fotoarchivu byly v roce 2011 také na dobré úrovni. I tady došlo k navýšení počtu badatelů a badatelských návštěv. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů (např. cyklus o R. Heydrichovi) byl nadále veliký. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace k čs. legii v Rusku 1914–1920. Poskytoval služby i při vyhotovení síní tradic různých složek AČR.

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2011 (asi o 10 150 stran). Badatelé stále hojněji používají vlastní reprodukční zařízení (hlavně digitální fotoaparáty). Počet fotografií naskenovaných ve fotoarchivu kvůli různým výstavám již nestoupá, častěji se i tady využívá vlastní skenování fotografií. Poskytování služeb veřejnosti zůstává souhrou obou složek 3. oddělení VHA s ostatními pracovníky archivu. V roce 2011 i tak došlo k navýšení finanční částky vybrané za poskytnuté služby archivem (zhruba o 8 000 Kč). V součinnosti s archiváři VHA byly na badatelně a ve fotoarchivu i v roce 2011 zabezpečovány také další činnosti – například konzultace s badateli, předkládán

požadovaného archivního materiálu, příprava výstav, doplňování evidence badatelů, nebo zabezpečování exkurzí ve VÚA.

 

IV. Stav archiválií

1. Fyzická ochrana archiválií

Podobně jako předchozích letech se plnily úkoly v této oblasti průběžně. V roce 2010 byly plynovány sklady dvakrát (22. 4. 2011 a 27. 10. 2011). Podle potřeb se prováděly stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečováno o. z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani roce 2011 viditelně neubylo. Nadále se tento problém řešil jejich výměnou. Po celý rok 2011 se pokračovalo hlavně ve výměně přířezů a kartonů u archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrátily do archivu. Tato výměna může mít pozitivní vliv i na výskyt plísní, proto jí chce archiv realizovat ve velkém měřítku v letech 2012 až 2014, a to v souvislosti se stěhováním archivu.

V průběhu každého roku se zaznamenává teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teplota 0°C byla naměřena v lednu a únoru 2011 v západních skladech, nejvyšší teplota + 25°C v srpnu 2011 v jižních skladech. Nejnižší relativní vlhkost byla v červenci 2011 v jižních skladech – 46 %, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2011 v severních a západních skladech – 69 %.

 

2. Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií

V roce 2011 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií (hlavně jednacích protokolů, rejstříků apod.) a pokračovalo se i v  tzv. ozonizaci (odstraňování zápachu z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií), kterou podle dohodnutého harmonogramu zabezpečovala firma Belfor. Velká pozornost byla věnována  rekonstrukci původních archivních fondů zaplavených v srpnu 2002.  Velký kus práce při realizaci záchranných i rekonstrukčních činností vykonali pracovníci 2. oddělení v čele s Dr. V. Šlosarem. Ozonizací prošlo v roce 2011 celkem 4 250 kartonů, tzn. malá část tzv. historických fondů a zrušených útvarů.

Dále probíhala i rekonstrukce sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Rekonstruovaly se  nejvíce poničené předpisy za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 91 předpisů. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restaurovaly pomocné knihy a rejstříky ze zaplavených fondů. V roce 2011 bylo zrekonstruováno 1 071 rejstříků a jednacích protokolů z fondů MNO a 321 z justiční dokumentace. 


(Stěhování zaplavených archiválií k rekonstrukci z galerií v přízemí do prvního patra budovy Invalidovny)

 

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 22. 12. 2011)

V roce 2011 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP jsou uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají i nadále v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

 

a)     Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

―   AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý;

―   nebyly u ní provedeny ani se neplánují konzervační zásahy;

―   AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu);

―   kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;

―   v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3×), jedna fotokopie je ve fondu, ostatní jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

 

b)     Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943
(evidenční číslo AKP – 43, z roku 1980)

―   AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý;

―   nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu);

―   AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu);

―   kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;

―   v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie) jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

 

c)      Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945 (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

―   AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý;

―   nebyly u ní provedeny konzervační zásahy;

―   AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu);

―   kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;

―   v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.


V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr)

■     Činnost v komisi pro zpracování koncepce vojenského archivnictví do roku 2030 (PhDr. J. Baláž, Dr. V. Šlosar).

■     Zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 10. 9. 2011 (VHA).

■     Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř VÚA č. 1/2011.

■     Účast na jednáních komise pro projekt „Legie 100“ (PhDr. J. Baláž).

■     Účast na jednáních komise MO pro povyšování veteránů válek (Mgr. M. Jelen).

■     Zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – pro IMO 29. 3. 2011, SPS MO 26. 5. 2011, odbor pro válečné veterány MO 14. 11. 2011, FF UK 14. 12. 2011.

■     Zabezpečení studia komise z Pentagonu – pátrání po pohřešovaných amerických vojácích z 2. sv. války, 5. 9. 2011 (PhDr. J. Baláž, Mgr. Z. Pivcová).

■     Zabezpečení návštěvy nizozemského velvyslance ve VÚA, srpen 2011 (Mgr. Z. Pivcová).

■     Účast na vyhodnocení činnosti VÚA za rok 2010 v Komorním Hrádku, 31. 1. 2011 (VHA).

■     Zabezpečení pomoci při sestavování historie letiště v Přerově, květen 2011 (Mgr. M. Dubánek).

■     Vystupování v rozhlase a televizi k různým historickým událostem a propagaci publikační činnosti (Dr. P. Minařík, Mgr. M. Dubánek).

■     Příprava výstavky „Tobruk 1941“, srpen 2011 (VHA).

■     Prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VeV-VA 21. 6. 2011 a 25. 10. 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Slavnostní převzetí materiálu od Vojenského zpravodajství z let 1935–1939, listopad 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Účast na slavnostním položení základního kamene nové budovy VÚA v Ruzyni, 14. 6. 2011 (VHA).

■     Účast na sněmu ČsOL, 4. 7. 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Účast na prezentaci VÚA pro VLP v ČR, 17. 6. 2011 (Mgr. J. Žikeš, Ing. J. Kolář, PhDr. J. Baláž).

■     Zabezpečení natáčení ČT ve VHA v rámci projektu o R. Heydrichovi, červen–září 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Účast na 14. konferenci archivářů ČR, 26.–27. 4. 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Přednáška pro studenty Jihočeské univerzity k činnosti KSČ v čs. vojenských jednotkách v SSSR, 8. 12. 2011 (PhDr. J. Baláž).

■     Účast na prezentaci publikace o padlých u Dunkerque v Senátu Parlamentu ČR, 24. 10. 2011 (PhDr. J. Baláž, Dr. P. Minařík, Mgr. M. Dubánek, tvůrcové databáze).

■     Zabezpečení manipulace klasifikovaných archiválií podle IZ NGŠ po jejich posouzení komisí v září–říjnu 2010, leden 2011 (Dr. V. Šlosar, Dr. P. Minařík).

■     Zabezpečení studijních pobytů ve VHA pro pracovníky: dánské královské vysoké školy obrany v únoru 2011,  Památníku odboje v Halle v únoru 2011,  Dokumentačního úřadu v Drážďanech v únoru a v listopadu 2011,  Institu für Zeitgeschichte vídeňské univerzity v prosinci 2011.

■     Účast na workshopu „Vojenská justice Třetí říše“ v Drážďanech, 20.–22. 10. 2011 (Mgr. Z. Pivcová).

(Slavnostní nástup zaměstnanců VÚA před vpuštěním návštěvníků na den otevřených dveří v Invalidovně 10. 9. 2011)

 

 Mezinárodní spolupráce

■     Zahraniční pracovní cesta do VA-CR v Trnavě, 6. 9.–8. 9. 2011 (Mgr. J. Žikeš, PhDr. J. Baláž).

■     Zahraniční pracovní cesta na Slovensko, studium ve VHA Bratislava, červen 2011 (Mgr. M. Dubánek, Ing. P. Kadlec, Dr. P. Minařík, Bc. A. Hoffmann).

■     Návštěva představitelů srbského vojenského archivu ve VÚA, 20. 9.–22. 9. 2011 (PhDr. J. Baláž, Mgr. Z. Pivcová).

■     Zabezpečení studijní návštěvy ředitele CAW A. C. Źaka z Varšavy, březen 2011 (VHA).

■     Zabezpečení studijního pobytu pracovnice MA ve Freiburgu E. Frischmuth ve VHA, květen 2011 (Mgr. Z. Pivcová).

 


(Návštěva představitelů srbského vojenského archivu ve VÚA, 20. 9.-22. 9. 2011)

 

Publikační činnost

■     Mgr. Martin Dubánek

DUBÁNEK, Martin: Od bodáku po tryskáče. Nedokončené československé zbrojní projekty 1945–1955. Praha. Mladá fronta. 2011. 315 s.

DUBÁNEK, Martin: Fort Barrancas. ATM. 1/2011. s. 82–83.

DUBÁNEK, Martin: Univerzální minový ukladač UMU. ATM. 1/2011. s. 84–86.

DUBÁNEK, Martin: Minový ukladač poloautomatický MUP. ATM. 2/2011. s. 76–79.

DUBÁNEK, Martin: Cvičný bombardér LA 58. ATM. 3/2011. s. 76–79.

DUBÁNEK, Martin: Úkol VÝSUN, Zkoušky raketového odminovače ROD TN v letech 1961–1963. ATM. 4/2011. s. 68–71.

DUBÁNEK, Martin: Odminovací zařízení URAGAN aneb tank T-34/85 s proudovými motory. ATM. 5/2011. s. 76–79.

DUBÁNEK, Martin: Rotační letecká raketa ráže 130 mm pro letoun B-33. ATM. 6/2011. s. 78–80.

DUBÁNEK, Martin: Zkoušky kořistních německých 7,5cm L.G. 40 a 10,5cm L.G. 42 v Československu. ATM. 7/2011. s. 76–78.

DUBÁNEK, Martin: Úkol TÁHLO-B: Mechanický odminovač-vyorávač (MOV). ATM. 9/2011. s. 84–87.

DUBÁNEK, Martin: Návrh průzkumného vozidla ČSLA z roku 1955. ATM. 10/2011. s. 76–78.

DUBÁNEK, Martin: Osobní terénní automobil Š 973. ATM. 11/2011. s. 76–79.

DUBÁNEK, Martin: 122mm horská houfnice D 12. ATM. 12/2011. s. 74–75.

DUBÁNEK, Martin: Letecké a kosmické muzeum ve Washingtonu. Střelecká revue. 1/2011. s. 64–65.

DUBÁNEK, Martin: K-60 Brigadýr a jeho výzbroj. Střelecká revue. 2/2011. s. 87–89.

DUBÁNEK, Martin: Vojenské památníky na Corregidoru. Střelecká revue. 3/2011. s. 78–79, 99.

DUBÁNEK, Martin: Americká neprůstřelná vesta v roce 1954. Střelecká revue. 4/2011. s. 79–81.

DUBÁNEK, Martin: Kulomet vz. 26 na lyžích. Střelecká revue. 5/2011. s. 85–87.

DUBÁNEK, Martin: Úkryt Malinta na Corregidoru. Střelecká revue. 6/2011. s. 80–81.

DUBÁNEK, Martin: Kniha o povltavských řopících – recenze. Střelecká revue. 7/2011. s. 58.

DUBÁNEK, Martin: Pancéřovnice ZB. Prototyp československé automatické raketové protitankové zbraně ráže 61 mm. Střelecká revue. 7/2011. s. 75–77.

DUBÁNEK, Martin: Střelnice v Karlíně. Střelecká revue. 9/2011. s. 69–71.

DUBÁNEK, Martin: 82mm tarasnice 21 proti vzdušným cílům. Střelecká revue. 10/2011. s. 82–83.

DUBÁNEK, Martin: Vojenský technický ústav. Střelecká revue. 11/2011. s. 79–81.

DUBÁNEK, Martin: Samopal 26 na 37mm PL kanonu vz. 43 N. Střelecká revue. 12/2011. s. 80–81.

DUBÁNEK, Martin: Opevnění v zálivu Subic na Filipínách (první část). Military revue. 1/2011. s. 12–15.

DUBÁNEK, Martin: Opevnění v zálivu Subic na Filipínách (dokončení). Military revue. 2/2011. s. 20–22.

DUBÁNEK, Martin: Muzeum v pěchotním srubu MO-S 5 „Na trati“. Military revue. 3/2011. s. 22–23.

DUBÁNEK, Martin: Památník v bitevní lodi BB-60 Alabama. Military revue. 5/2011. s.30–32.

DUBÁNEK, Martin: Úkol MINOTA I. Military revue. 6/2011. s. 32–33.

DUBÁNEK, Martin: PRUNA-B. Prototyp raketového odminovače ROD-200 na tanku T-34/85. Military revue. 7/2011. s. 32–34.

DUBÁNEK, Martin: Srovnávací a vojskové zkoušky OT-64 SKOT v letech 1961–1962. Military revue. 8/2011. s. 32–34.

DUBÁNEK, Martin: Liberty Ship Jeremiah O´Brien. Military revue. 9/2011. s. 40–41.

DUBÁNEK, Martin: Sovětský odminovač PT-54M v Československu. Military revue. 10/2011. s. 36–38.

DUBÁNEK, Martin: Fort Drum. Military revue. 11/2011. 12/2011. s. 18–20, 30–32.

DUBÁNEK, Martin: Fort Sumter. Fakta a svědectví. 4/2011. 5/2011. s. 12–13, 30–32.

DUBÁNEK, Martin: Film „Most u Remagenu“ a ČSLA. Fakta a svědectví. 8/2011. s. 20–21.

DUBÁNEK, Martin: Osudy hlídkové lodě PM (původně President Masaryk) v letech 1947–1954. Vojenská história. 3/2011. s. 169–183.

 

■     Mgr. Zuzana Pivcová

PIVCOVÁ, Zuzana: Vládní vojsko(Regierungstruppe) a město Týn nad Vltavou. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Jihočeské muzeum. 1/2011. s. 19–6.

PIVCOVÁ, Zuzana: Vyšetřování válečných zločinů, spáchaných na našem území. Historie a vojenství. 1/2011. s. 120–121.

PIVCOVÁ, Zuzana: Sudetendeutsches Freikorps. Historie a vojenství. 2/2011. s. 105–108.

PIVCOVÁ, Zuzana: Spojenecký nálet na Drážďany v únoru 1945. Historie a vojenství. 4/2011. s. 97–100.

 

■     Prom. hist. Alena Jirásková

JIRÁSKOVÁ, Alena: Vojenské školy 1853–1919. Orel, lev, svastika a hvězda. Hranice. 2010. s. 24–27.

JIRÁSKOVÁ, Alena: Představujeme naše archivy. Genealogické a heraldické listy. 2/2011. s. 71–79.

 

■     Mgr. Ivan Urminský

URMINSKÝ, Ivan: Zbytečná smrt des. pil. letce Karla Tkadlece. Hobby Historie. 11/2011. s. 6–9.

 

■     Dr. Pavel Minařík, CSc.

Webové stránky: www.vojenství.cz (provozovatel: Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav Bartoš)

 

■     BALÁŽ, Július – ŠLOSAR, Vladimír - DUBÁNEK, Martin -  SLUKA, Václav – SÁGNEROVÁ, Jana – PIVCOVÁ, Zuzana - KADLEC, Petr – JIRÁSKOVÁ, Alena: Ročenka VHA 2010. Praha: MO ČR – OKP, 2011, 285 s.

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2012

a)  Zabezpečení uplatňování zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.), o archivnictví, a dalších norem a předpisů při své činnosti.

b)     Zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

c)      Zabezpečení předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečit komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele.

d)  Zabezpečení poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.

e)      Zabezpečení odborného a metodického dohledu na skartační řízení ve správních archivech a spisovnách v resortu obrany.

f)      Zabezpečení rekonstrukce archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zaplavených archiválií; zabezpečení ozonizace vybraných archiválií; zabezpečení restaurování vybraných archiválií po povodni, uložení zaplavených archiválií v nových prostorách v budově Invalidovny.

g)     Zabezpečení GI archiválií a archivních souborů, přípravy na stěhování VHA.

h)     Zabezpečení vědeckého výzkumu a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy.

i)       Zabezpečení vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.

j)       Přípravy na vydání ročenky VHA za rok 2011.

k)     Zabezpečení digitalizace archivních fondů VHA.