Bezpečnostní archiv MO

Vedoucí:

Dr. Pavel MINAŘÍK, CSc.

telefon: +420 973 213 325, +420 973 213 326

 

Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany je součástí Vojenského ústředního archivu od 1. března 2017 jako archiv zřízený Ministerstvem obrany a akreditovaný rozhodnutím Ministerstva vnitra – Odboru archivní správy pro výkon působnosti veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany:

a) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u dokumentů vzniklých z činnosti jeho zřizovatele, u nichž dosud nebyl zrušen stupeň utajení,

b) vede v základní evidenci Národního archivního dědictví všechny archivní fondy a archivní sbírky náležející do jeho péče; údaje o archiváliích obsahujících utajované informace nepředává do druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví,

c) pečuje o archiválie převzaté od svého zřizovatele,

d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,

e) plní další odborné archivní úkoly uložené mu zřizovatelem.

Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky a umožňuje nahlížet do těchto archiválií.

Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru vzniklé od roku 1945, které obsahují utajované informace, určené neutajované informace a ty, u nichž si původce vyhradil udělení písemného souhlasu pro povolení k nahlížení