Správní archiv MO

Ředitel SA MO - zástupce ředitele VÚA

Ing. Jan KOLÁŘ
tel. 973 213 302
e-mail: podatelna-vua@army.cz

Hlavní úkoly:

 • prostřednictvím podřízených oddělení dohlíží na výkon spisové služby (vyplývá ze zák. 499/2004 Sb., §69),
 • poskytuje metodickou pomoc POI,
 • vydává trvalý souhlas ke skartaci dokumentů, které nemají trvalou služební (úřední) hodnotu,
 • podílí se na tvorbě norem pro spisovou a archivní službu a ochranu utajovaných informací,
 • zastupuje ředitele VÚA;

Ukládá se zde:

 • dokumentace KRYPTO; 

I. oddělení národní dokumentace 

Vedoucí oddělení-zástupce ředitele SA MO

Janka POLÁČKOVÁ
tel. 973 213 340

Ukládají se zde :

 • písemnosti složek MO a GŠ AČR,
 • písemnosti přímo podřízených organizačních celků MO a GŠ AČR,
 • písemnosti Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
 • písemnosti Hradní stráže,
 • osobní spisy občanských zaměstnanců organizačních celků MO a GŠ AČR,
 • písemnosti Regionálních finančních úřadů, zabezpečujících složky MO a GŠ AČR;

Hlavní úkoly:

 • vykonává dohled na skartační řízení u organizačních celků ministerstva obrany a GŠ, jejich PPOC a dále u VKPR a HS,
 • podílí se na výuce v kurzu SAS(spisová a archivní služba),
 • zabezpečuje odborné využívání uložených dokumentů pro orgány resortu obrany a orgány státní správy, zpracovává odborná stanoviska,
 • vyhledává dokumenty uložené v depozitech a vyhotovuje kopie, opisy, výpisy na základě oprávněných požadavků pro původce informace,
 • služební činnosti orgánů resortu obrany a orgány státní správy, kde si to jejich činnost vyžaduje,
 • provádí výběr a hodnocení dokumentů uložených u SA MO podle jejich skutečného služebního (úředního) a dokumentárního významu,
 • zpracovává převzaté dokumenty podle jednotného archivního plánu za využití výpočetní techniky,
 • zpřístupňuje pro vědecké a badatelské úsilí dokumenty oprávněným osobám občanům ČR i cizincům na základě zvláštního povolení,
 • zabezpečuje ochranu, bezpečnost a všestranně pečuje o nosiče informací, které jsou uloženy v jeho depozitech,
 • úředně ověřuje vystavené reprodukce pro fyzické nebo právnické osoby,
 • výběrem prověřené dokumenty, které nejsou předmětem skartace, uchovává po dobu 30 let, výběrem vyřazené dokumenty uložené u SA MO se ničí podle skartačního plánu.

 

II. oddělení zahraniční dokumentace

vedoucí oddělení

Bc. Vladimíra BENEŠOVÁ
tel. 973 213 320

Ukládají se zde :

 • dokumenty vzešlé z působení AČR ve strukturách NATO a Evropské unie ( jedná se o dokumentaci stálé delegace ČR při NATO a ZEU v Bruselu, národního zastoupení v SHAPE v Monsu a od ástí a složek resortu MO, které manipulují nosiče informací cizí moci );
 • dokumenty kontingentů vojsk AČR působících mimo území státu na základě uzavřených dohod a v rámci mezinárodní spolupráce ( zahraniční mise IFOR, SFOR, KFOR, AFOR ),
 • agenda protokolů vojenských zkušebních komisařů o provedení řidičských zkoušek osobami v době konání vojenské základní služby.

Základní úkoly oddělení zahraniční dokumentace:

 • zabezpečuje přejímku dokumentů NATO, ZEU, EU a ostatních smluvních stran a dokumentace vzešlé z činnosti zahraničních zastoupení, misí a jednotek AČR působících v zahraničí,
 • odborně a vědecky zpracovává a spravuje převzaté dokumenty cizí moci a dokumentaci vzniklou z činnosti součástí resortu obrany v zahraničí,
 • zabezpečuje odborné využívání zahraniční dokumentace pro oprávněné osoby resortu obrany a organizace státní správy,
 • vykonává dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentace cizí moci u součástí resortu obrany,
 • podílí se na tvorbě vědeckých projektů v oblasti spisové služby a archivnictví na úseku zahraniční dokumentace,
 • zabezpečuje přednáškovou činnost v kurzech spisové a archivní služby na úseku manipulace a archivace informací NATO, ZEU, EU a ostatních smluvních stran,
 • zúčastňuje se jednání mezinárodních orgánů řešících koncepční a výzkumně vývojové programy v oblasti vojenského archivnictví ( zejména v rámci stálého členství v Archivním výboru NATO ),
 • podílí se na realizaci dlouhodobého archivního projektu Archivního výboru NATO ( zpracování generálního inventáře archivní dokumentace v archivu NATO v Bruselu ).

 

III. oddělení Centrálního registru MO

vedoucí oddělení

mjr. Ing. Josef MUSIL
tel. 973 200 280
 

Základní úkoly oddělení Centrálního registru MO:

 • Zabezpečuje činnost pracoviště registru NATO, registru NATO ATOMAL, registru EU a registru OSCM v resortu MO.
 • Odpovídá za správu centrální evidence utajovaných dokumentů cizí moci pro potřeby resortu MO a Ústředního registr NBÚ.
 • Zřizuje a odborně vede pracoviště pomocných registrů v resortu MO.
 • Zabezpečuje prvotní příjem, evidenci, distribuci a skartaci utajovaných a neutajovaných informací cizí moci pro potřeby resortu MO.
 • Provádí distribuci utajovaných a neutajovaných informací na základě schválených požadavků mimo resort MO a ostatním mezinárodním subjektů na základě schválených bezpečnostních dohod.
 • Provádí školení a odbornou přípravu pracovníků pomocných registrů v oblasti zajištění evidence a bezpečnosti utajovaných informací cizí moci. 
 • Podílí se na tvorbě standardů a norem
 • V součinnosti s Odborem bezpečnosti provádí kontrolní činnosti v oblasti zajištění bezpečnosti informací cizí moci v resortu MO a na zahraničních pracovištích.